Kort om teknikinformation

Teknikinformation kan ta sig uttryck i olika former, till exempel:

  • Användardokumentation
  • Drift-, service-, och underhållsdokumentation
  • Installationsanvisningar
  • Sprängskisser, reservdelslistor och referensinformation
  • Komma-igång instruktioner (Quick start guides).

Som teknikinformation kan också räknas produktinformation, utbildnings- och marknadsmaterial samt intern teknisk dokumentation, som till exempel testdokumentation, systemdokumentation och kravspecifikationer.

Teknikinformation skall vara målgruppsanpassad, komplett och korrekt. Utöver detta tillkommer en mängd krav som ställs för att informationen skall hålla hög kvalitet.

Och vad är då teknik? Ofta tänker vi på de tekniska vetenskaperna, ingenjörskonsterna, till exempel mekanik eller elektronik. Men teknikinformation innebär också information inom andra specialområden såsom naturvetenskapsämnen som biologi och kemi.

Teknikinformation kan distribueras i varierande format och media, till exempel:

  • Tryckta blad, häften och böcker
  • PDF
  • On-line hjälp
  • Webb.