Om certifiering

Vid årsmötet 2015 beslutades att föreningens certifieringsverksamhet ska avvecklas. Inga nya medlemmar kommer att certifieras men redan certifierade medlemmar behåller sin certifiering tills den går ut (vilket sker under 2017).

Som ett alternativ till FTI:s certifiering rekommenderar vi den certifiering som Tekom utför. Den certifieringen:

  • är en internationell certifiering som hittills har delats ut till ca 1000 tekniska kommunikatörer
  • genomförs i tre steg och efter stegen genomförs tester
  • kan tas online och examineringstillfälle bestäms av de som ska certifieras.

Mer information om Tekoms certifiering finns på Tekoms hemsida: http://www.technical-writing-training-and-certification.com/certification.html.

Information rörande den befintliga FTI-certifieringen (under avveckling)

Följande formella krav ställs på de som är certifierade:

  • ska ha arbetat i yrket i minst fem (5) år
  • ska ha varit medlem i FTI i minst ett (1) år
  • ska ha kännedom om de lagar och förordningar som inverkar på arbetet
  • ska arbeta enligt god sed inom yrket och med INTECOM:s Code of Good Practice som förebild

Certifierade medlemmar intygar ”på heder och samvete” följande:

  • De kommer alltid att upplysa uppdragsgivaren om rätten att få ett arbete granskat av FTI:s certifieringskommitté.
  • De kommer att rätta sig efter kommitténs råd. Om de är missnöjda med dessa kan de överklaga till FTI:s styrelse och i sista hand till FTI:s årsmöte som är högsta instans. Om de inte följer årsmötets beslut får de certifikatet indraget.

 Kontakta certifieringskommittén om du har frågor.